Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา

  

คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 

 

1 ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ นายกสมาคม
2 นางสาวฐิติพร หงษ์ทอง อุปนายก คนที่ 1
3 นางวรรณดี นาคสุขปาน อุปนายก คนที่ 2
4 นางอาลัย พรหมชนะ อุปนายก คนที่ 3
5 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล กรรมการ
6 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ กรรมการ
7 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร กรรมการ
8 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร กรรมการ
9 นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา กรรมการ
10 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ กรรมการ

11

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี

กรรมการ
12 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกุล กรรมการ
13 นางสมพร ฤทธาภรณ์ กรรมการ
14 นานภาพร มูลเมือง กรรมการ
15 นางนัฐชา จันทร์ดา กรรมการ
16 นางสายสมร ศักดิ์ดำดวง กรรมการ
17 นางพิศมัย จำนงค์พิศ กรรมการ
18 นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต กรรมการ
19 นางสารภี เลไธสง กรรมการ
20 นางอุดมพร สิงห์ชัย กรรมการ
21 นางสาวมะลิวัลย์ มาเหง่า กรรมการ
22 นางวาสนา สำเนียง กรรมการ
23 นางภาวิณี สุขสวัสดิ์ กรรมการ
24 นางวีระวรรณ คฤหานนท์ กรรมการ
25 นางสาวจัทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา กรรมการ
26 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก กรรมการ
27 นางทิพพา ใจใหญ่ กรรมการ
28 นางสุภัทร เงินดี กรรมการ
29 นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ กรรมการ
30 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ กรรมการและนายทะเบียน
31 นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพรช กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
32 นางจินตนา ถาคำ กรรมการและประชาสัมพันธ์
33 นางคนึงนาถ จันทวงษ์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
34 นางจุฑาธิณี สิงหรัญ กรรมการและเหรัญญิก
35 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา กรรมการและเลขานุการ


 

f t g m

ติดต่อสมาคม


สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย


 

ที่อยู่สมาคม : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 หมู่2

แขวงคลองถนน เขตสายไหม 10220

เลขผู้เสียภาษี : 0993000105028

Visitors Counter

97992
TodayToday57
YesterdayYesterday109
This_WeekThis_Week305
This_MonthThis_Month3636
All_DaysAll_Days97992

แผนที่สมาคม